فروشگاه

سمینار مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها
ژانویه 7, 2018
Show all

سمینار شیوه هاي مدیریت ژاپنی و اثربخشی آن در استراتژي سازمان ها

ریال3,500,000


صاف
شناسه محصول: سمینار شیوه هاي مدیریت ژاپنی و اثربخشی آن در استراتژي سازمان ها.