دریافت و مشاهده
گواهینامه

****************راهنمایی*******************

*برای وارد نمودن کد ملی به نکته زیر توجه فرمایید*

مثال:

کد ملی: ۳۹۷۹۲۹۹۵۰۳

به این ترتیب وارد نمایید:  3-397929950 

موسسه بین المللی پردیس شریف

۰۲۱-۴۱۸۷۲۰۰۰