همایش ها و سمینارهای آتی

 

 همایش باز آفرینی شهری اردیبهشت ۹۷
 همایش ملی حقوق شهروندی مرداد ۹۷
دوره مدیریت انرژی عمومی در ساختمان تیر ۹۷
دوره سلامت و شفافیت اداری شهریور ۹۷
دوره سناریو نویسی،تهدید شناسی و تجزیه و تحلیل در شرایط اضطراری(ویژه حوزه آب و نیرو) آبان ۹۷
دوره ایمن سازی زیر ساختهای حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری دی ۹۷
دوره مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک بهمن ۹۷
دوره آفت های مدیریت بهمن ۹۷
دوره روش های حل مساله و تکنیک های تصمیم گیری بهمن ۹۷