دریافت گواهینامه همایش مدیریت سایبری در موسسه بین المللی پردیس شریف