bluebird

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bluebird

 

 

         پس از مطالعه pdf برای ثبت نام اقدام کنید

             

                            ثبت نام آنلاین 

 

 

 

 

 

 

 


 

مدیریت راهبردی انرژی (pdf)

 

bluebird

           
پس از مطالعه pdf برای ثبت نام اقدام کنید 
               

 

 

 

                                                   ثبت نام آنلاین 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • سمینار مدیریت عملکرد در سازمان ها با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی

 

 


 

 

 


 

 

 

  • سمینار آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها

 


bluebird
 

 

 


 


bluebird
 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


  • سمینار آینده پژوهی آموزشی با رویکرد ارتقای بهره وری