آدرس موسسه بین المللی پردیس شریف

تهران – خیابان ولیعصر – ابتدای خیابان فاطمی- ساختمان شماره ۱ – طبقه ۳ – واحد ۵۱       
 شماره تماس :۴۱۸۷۲۰۰۰-۰۲۱