آدرس موسسه بین المللی پردیس شریف

تهران – خیابان ولیعصر – ابتدای خیابان فاطمی- ساختمان شماره 1 – طبقه 3 – واحد 51       
 شماره تماس :41872000-021