اساتید موسسه بین المللی پردیس شریف

 

 

ردیف نام استاد سمت شغلی حوزه فعالیت
۱ خانم دکتر مریم شاه پسند رئیس پژوهشکده سایبری و عضو هیئت علمی دانشگاه UPM امنیت سایبری
۲ خانم دکتر افشاری مدرس دانشگاه سازمان های فرهنگی و شهروندگرا
۳ دکتر حسین امامی مدرس دانشگاه ارتباطات و روابط عمومی
۴ دکتر شکری مدرس دانشگاه ارتباطات و روابط عمومی
۵ دکتر زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت ملی مخابرات ایران ارتباطات و روابط عمومی
۶ دکتر یحیایی ایله ای مدرس دانشگاه ارتباطات و روابط عمومی
۷ دکتر سعید خزائی پدر علم آینده پژوهی ایران آینده پژوهی و آینده نگاری
۸ دکتر ابراهیم شیخ مدرس دانشگاه مدیریت عملکرد و منابع انسانی
۹ دکتر سعید رضائی مدرس دانشگاه آینده پژوهی
۱۰ دکتر محمدی مدرس دانشگاه مدیریت عملکرد و منابع انسانی
۱۱ دکتر نظامی وند چگینی مدرس دانشگاه ارزیابی عملکرد و منابع انسانی
۱۲ دکتر رمضانی مدرس دانشگاه سلامت و کشاورزی
۱۳ دکتر منصوره مظاهری مدرس دانشگاه سلامت و غذایی
۱۴ دکتر عمرانی مدرس دانشگاه سلامت و کشاورزی
۱۵ مهندس ملکوتی مدرس دانشگاه HSE
۱۶ دکتر دهقان سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مبارزه با پولشویی
۱۷ مهندس سیرانی مدرس دانشگاه قوانین مالیاتی
۱۸ دکتر درجه مدرس دانشگاه روانشناسی و بیوتروریست و پدافندزیستی
۱۹ دکتر نجفی پور وزارت دفاع روانشناسی و بیوتروریست و پدافندزیستی
۲۰ دکتر سلطان نژاد مدرس دانشگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی
۲۱ دکتر معصومی مدرس دانشگاه سلامت و بهداشت
۲۲ دکتر ادهمی مدرس دانشگاه پدافند زیستی
۲۳ دکتر خانکه مدرس دانشگاه پدافند غیرعامل و بهداشت
۲۴ دکتر محمدسعید تسلیمی قائم مقام سایق وزیر علوم آموزشی و بهره وری
۲۵ دکتر لاسمی مدرس دانشگاه مدیریت استراتژیک و تدوین چشم انداز
۲۶ دکتر انصاری فرد مدیر بحران و پدافندغیرعامل شرکت ملی نفت ایران مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و سناریونویسی
۲۷ دکتر حاتمی رئیس مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور پدافند و سناریونویسی پدافندی
۲۸ مهندس کاوند سازمان پدافند غیرعامل کشور سناریونویسی و پدافند غیرعامل
۲۹ مهندس مشهدی مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور سناریونویسی و پدافند غیرعامل
۳۰ دکتر هاشم زاده وزارت بهداشت گردشگری و سلامت
۳۱ دکتر نادری مدرس دانشگاه گردشگری
۳۲ دکتر جهانگیری مدرس دانشگاه گردشگری
۳۳ دکتر انیسیان رئیس بیمارستان ابن سینا سلامت و بیمه های بین المللی
۳۴ دکتر نصیریان مدرس دانشگاه گردشگری
۳۵ دکتر ترابی مدرس دانشگاه گردشگری
۳۶ دکتر اسماعیل شیعه هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بافت های فرسوده شهری
۳۷ دکتر لقایی هیئت علمی دانشگاه تهران بازآفرینی شهری
۳۸ دکتر حناچی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی شهرسازی
۳۹ دکتر ایرج اعتصام پدر معماری و شهرسازی ایران معماری و شهرسازی
۴۰ خانم دکتر عرفانیان مدرس دانشگاه بازآفرینی شهری
۴۱ دکتر ادیب زاده هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی بازآفرینی شهری
۴۲ دکتر کاظمی تبار مدرس دانشگاه مبارزه با پولشویی
۴۳ دکتر صفدری مدرس دانشگاه مبارزه با پولشویی و FATF
۴۴ دکتر رضاپور وزارت نیرو انرژی های تجدیدپذیر
۴۵ مهندس علی حاجی نقی مدرس دانشگاه ممیزی انرژی
۴۶ دکتر ایرج محمدفام هیئت علمی دانشگاه HSE
۴۷ دکتر هاشم ستاره مدیر ایمنی وزارت دفاع HSE
۴۸ دکتر مظفری هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی مدیران
۴۹ مهندس بیاتی سازمان بهره وری انرژی ایران بازیافت انرژی
۵۰ مهندس قاسمی نژاد سازمان بهره وری انرژی ایران بازیافت انرژی
۵۱ مهندس بنده ای سازمان بهره وری انرژی ایران انرژی
۵۲ مهندس تقدسی سازمان انرژی های نو ایران انرژی
۵۳ خانم مهندس منشی پور سازمان انرژی های نو ایران سیستم های خورشیدی و انرژی
۵۴ خانم مهندس اعلم سازمان انرژی های نو ایران سیستم های خورشیدی و انرژی
۵۵ دکتر فشارکی مدرس دانشگاه ساختمان و پدافند غیرعامل
۵۶ دکتر ابراهیمی سازمان پدافندغیرعامل کشور ساختمان و پدافند غیرعامل
۵۷ دکتر شعبانی وزارت دفاع ساختمان و پدافند غیرعامل
۵۸ دکتر مؤذن هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی کشور ساختمان
۵۹ مهندس سلطان علی نظام مهندسی تهران HSE و ساختمان
۶۰ مهندس رجایی مدرس دانشگاه مناقصات و قراردادها و رسیدگی به شکایات
۶۱ مهندس ریاحی هیئت علمی دانشگاه قراردادهای مشاوران
۶۲ دکتر خزائنی هیئت علمی دانشگاه مناقصات و قراردادهای مشارکتی
۶۳ دکتر ابراهیمی هیئت علمی دانشگاه تهران مناقصات و قراردادها
۶۴ دکتر نعمت الهی رئیس امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور مناقصات و قراردادهای حقوقی و شکایات
۶۵ دکتر عرب هیئت علمی دانشگاه ایزو
۶۶ دکتر نکویی هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر پدافند غیرعامل
۶۷ دکتر زندی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی انرژی های تجدیدپذیر
۶۸ دکتر وطن خواه مدرس دانشگاه انرژی های تجدیدپذیر
۶۹ مهندس عاکف مدرس دانشگاه مشاوره قرارداد پیمانکاران
۷۰ مهندس زربخش سازمان انرژی های نو ایران انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژِ
۷۱ مهندس کریمی نیسیانی مدرس سازمان پدافندغیرعامل کشور سایبری و پدافند
۷۲ دکتر شمسایی مدرس دانشگاه برنامه ریزی راهبردی، توسعه پایدار شهری و پدافند غیرعامل
۷۳ مهندس امامی مدیر آموزش سازمان مدیریت بحران تهران مدیریت بحران
۷۴ خانم مهندس صالح معاونت پیشگیری سازمان مدیریت بحران تهران مدیریت بحران
۷۵ مهندس یگانه مدیریت بحران استان تهران بحران
۷۶ دکتر بحرینی استاد دانشگاه برنامه ریزی راهبردی شهری
۷۷ دکتر نعمتی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت
۷۸ دکتر مبصری شرکت ملی نفت ایران منابع انسانی
۷۹ خانم مهندس فایض شرکت ملی نفت ایران مبانی محیط زیست
۸۰ دکتر شهبازمرادی شرکت ملی نفت ایران مدیریت
۸۱ مهندس فکوری متین شرکت ایران خودرو اصول سرپرستی
۸۲ دکتر فهیمی استاد دانشگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی
۸۳ مهندس منصوری شرکت رایان پرداز تیام امنیت سایبری
۸۴ مهندس ادراکی اصل شرکت کوه ویسی مدیریت عملیات امداد و نجات
۸۵ مهندس فرج الهی HSE
۸۶ دکتر ناصر محرم نژاد مؤسسه پژوهشی پویندگان سبز مدیریت محیط زیست
۸۷ مهندس کاووسی فن آوا فناوری اطلاعات
۸۸ دکتر پورابراهیمی مدرس دانشگاه دفاع ملی سایبری
۸۹ دکتر سیدعلی جوزی مدرس دانشگاه محیط زیست