اساتید موسسه بین المللی پردیس شریف

 

 

ردیفنام استادسمت شغلیحوزه فعالیت
۱خانم دکتر مریم شاه پسندرئیس پژوهشکده سایبری و عضو هیئت علمی دانشگاه UPMامنیت سایبری
۲خانم دکتر افشاریمدرس دانشگاهسازمان های فرهنگی و شهروندگرا
۳دکتر حسین امامیمدرس دانشگاهارتباطات و روابط عمومی
۴دکتر شکریمدرس دانشگاهارتباطات و روابط عمومی
۵دکتر زارعیانمدیر روابط عمومی شرکت ملی مخابرات ایرانارتباطات و روابط عمومی
۶دکتر یحیایی ایله ایمدرس دانشگاهارتباطات و روابط عمومی
۷دکتر سعید خزائیپدر علم آینده پژوهی ایرانآینده پژوهی و آینده نگاری
۸دکتر ابراهیم شیخمدرس دانشگاهمدیریت عملکرد و منابع انسانی
۹دکتر سعید رضائیمدرس دانشگاهآینده پژوهی
۱۰دکتر محمدیمدرس دانشگاهمدیریت عملکرد و منابع انسانی
۱۱دکتر نظامی وند چگینیمدرس دانشگاهارزیابی عملکرد و منابع انسانی
۱۲دکتر رمضانیمدرس دانشگاهسلامت و کشاورزی
۱۳دکتر منصوره مظاهریمدرس دانشگاهسلامت و غذایی
۱۴دکتر عمرانیمدرس دانشگاهسلامت و کشاورزی
۱۵مهندس ملکوتیمدرس دانشگاهHSE
۱۶دکتر دهقانسربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزیمبارزه با پولشویی
۱۷مهندس سیرانیمدرس دانشگاهقوانین مالیاتی
۱۸دکتر درجهمدرس دانشگاهروانشناسی و بیوتروریست و پدافندزیستی
۱۹دکتر نجفی پوروزارت دفاعروانشناسی و بیوتروریست و پدافندزیستی
۲۰دکتر سلطان نژادمدرس دانشگاهارزیابی اثرات زیست محیطی
۲۱دکتر معصومیمدرس دانشگاهسلامت و بهداشت
۲۲دکتر ادهمیمدرس دانشگاهپدافند زیستی
۲۳دکتر خانکهمدرس دانشگاهپدافند غیرعامل و بهداشت
۲۴دکتر محمدسعید تسلیمیقائم مقام سایق وزیر علومآموزشی و بهره وری
۲۵دکتر لاسمیمدرس دانشگاهمدیریت استراتژیک و تدوین چشم انداز
۲۶دکتر انصاری فردمدیر بحران و پدافندغیرعامل شرکت ملی نفت ایرانمدیریت بحران، پدافندغیرعامل و سناریونویسی
۲۷دکتر حاتمیرئیس مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشورپدافند و سناریونویسی پدافندی
۲۸مهندس کاوندسازمان پدافند غیرعامل کشورسناریونویسی و پدافند غیرعامل
۲۹مهندس مشهدیمدرس سازمان پدافند غیرعامل کشورسناریونویسی و پدافند غیرعامل
۳۰دکتر هاشم زادهوزارت بهداشتگردشگری و سلامت
۳۱دکتر نادریمدرس دانشگاهگردشگری
۳۲دکتر جهانگیریمدرس دانشگاهگردشگری
۳۳دکتر انیسیانرئیس بیمارستان ابن سیناسلامت و بیمه های بین المللی
۳۴دکتر نصیریانمدرس دانشگاهگردشگری
۳۵دکتر ترابیمدرس دانشگاهگردشگری
۳۶دکتر اسماعیل شیعههیئت علمی دانشگاه علم و صنعتبافت های فرسوده شهری
۳۷دکتر لقاییهیئت علمی دانشگاه تهرانبازآفرینی شهری
۳۸دکتر حناچیمعاون سابق وزیر راه و شهرسازیشهرسازی
۳۹دکتر ایرج اعتصامپدر معماری و شهرسازی ایرانمعماری و شهرسازی
۴۰خانم دکتر عرفانیانمدرس دانشگاهبازآفرینی شهری
۴۱دکتر ادیب زادههیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتیبازآفرینی شهری
۴۲دکتر کاظمی تبارمدرس دانشگاهمبارزه با پولشویی
۴۳دکتر صفدریمدرس دانشگاهمبارزه با پولشویی و FATF
۴۴دکتر رضاپوروزارت نیروانرژی های تجدیدپذیر
۴۵مهندس علی حاجی نقیمدرس دانشگاهممیزی انرژی
۴۶دکتر ایرج محمدفامهیئت علمی دانشگاهHSE
۴۷دکتر هاشم ستارهمدیر ایمنی وزارت دفاعHSE
۴۸دکتر مظفریهیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتیمبانی حقوقی و مسئولیت مدنی مدیران
۴۹مهندس بیاتیسازمان بهره وری انرژی ایرانبازیافت انرژی
۵۰مهندس قاسمی نژادسازمان بهره وری انرژی ایرانبازیافت انرژی
۵۱مهندس بنده ایسازمان بهره وری انرژی ایرانانرژی
۵۲مهندس تقدسیسازمان انرژی های نو ایرانانرژی
۵۳خانم مهندس منشی پورسازمان انرژی های نو ایرانسیستم های خورشیدی و انرژی
۵۴خانم مهندس اعلمسازمان انرژی های نو ایرانسیستم های خورشیدی و انرژی
۵۵دکتر فشارکیمدرس دانشگاهساختمان و پدافند غیرعامل
۵۶دکتر ابراهیمیسازمان پدافندغیرعامل کشورساختمان و پدافند غیرعامل
۵۷دکتر شعبانیوزارت دفاعساختمان و پدافند غیرعامل
۵۸دکتر مؤذنهیئت مدیره سازمان نظام کاردانی کشورساختمان
۵۹مهندس سلطان علینظام مهندسی تهرانHSE و ساختمان
۶۰مهندس رجاییمدرس دانشگاهمناقصات و قراردادها و رسیدگی به شکایات
۶۱مهندس ریاحیهیئت علمی دانشگاهقراردادهای مشاوران
۶۲دکتر خزائنیهیئت علمی دانشگاهمناقصات و قراردادهای مشارکتی
۶۳دکتر ابراهیمیهیئت علمی دانشگاه تهرانمناقصات و قراردادها
۶۴دکتر نعمت الهیرئیس امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشورمناقصات و قراردادهای حقوقی و شکایات
۶۵دکتر عربهیئت علمی دانشگاهایزو
۶۶دکتر نکوییهیئت علمی دانشگاه مالک اشترپدافند غیرعامل
۶۷دکتر زندیهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیانرژی های تجدیدپذیر
۶۸دکتر وطن خواهمدرس دانشگاهانرژی های تجدیدپذیر
۶۹مهندس عاکفمدرس دانشگاهمشاوره قرارداد پیمانکاران
۷۰مهندس زربخشسازمان انرژی های نو ایرانانرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژِ
۷۱مهندس کریمی نیسیانیمدرس سازمان پدافندغیرعامل کشورسایبری و پدافند
۷۲دکتر شمساییمدرس دانشگاهبرنامه ریزی راهبردی، توسعه پایدار شهری و پدافند غیرعامل
۷۳مهندس امامیمدیر آموزش سازمان مدیریت بحران تهرانمدیریت بحران
۷۴خانم مهندس صالحمعاونت پیشگیری سازمان مدیریت بحران تهرانمدیریت بحران
۷۵مهندس یگانهمدیریت بحران استان تهرانبحران
۷۶دکتر بحرینیاستاد دانشگاهبرنامه ریزی راهبردی شهری
۷۷دکتر نعمتیمدرس دانشگاه علامه طباطباییمدیریت
۷۸دکتر مبصریشرکت ملی نفت ایرانمنابع انسانی
۷۹خانم مهندس فایضشرکت ملی نفت ایرانمبانی محیط زیست
۸۰دکتر شهبازمرادیشرکت ملی نفت ایرانمدیریت
۸۱مهندس فکوری متینشرکت ایران خودرواصول سرپرستی
۸۲دکتر فهیمیاستاد دانشگاهارزیابی اثرات زیست محیطی
۸۳مهندس منصوریشرکت رایان پرداز تیامامنیت سایبری
۸۴مهندس ادراکی اصلشرکت کوه ویسیمدیریت عملیات امداد و نجات
۸۵مهندس فرج الهیHSE
۸۶دکتر ناصر محرم نژادمؤسسه پژوهشی پویندگان سبزمدیریت محیط زیست
۸۷مهندس کاووسیفن آوافناوری اطلاعات
۸۸دکتر پورابراهیمیمدرس دانشگاه دفاع ملیسایبری
۸۹دکتر سیدعلی جوزیمدرس دانشگاهمحیط زیست